Resultaten

De samenwerking is gericht op ‘winst’ op de volgende vier aspecten (conform het gestelde in het Bestuursakkoord Water):

 • Kostenbesparingen in de afvalwaterketen (PWVE streeft naar een besparing van ruim 12 miljoen euro per jaar op de meerkosten, te realiseren vanaf 2020).
 • Vergroting van de kwaliteit en efficiency van de uitvoering van de beheerraden.
 • Vermindering van de personele kwetsbaarheid.
 • Vergroting van het innovatievermogen.

Wat heeft de samenwerking tot op heden concreet opgeleverd:

 • Aanstellen van twee medewerkers om de gezamenlijke werking van het rioolstelsel in kaart te brengen en te monitoren. Dit heeft geleidt tot een jaarlijkse vermindering van de personeelskosten met € 160.000,. Daarnaast heeft de gezamenlijke aanbesteding een besparing opgeleverd van ruim € 1,5 miljoen.
 • Gezamenlijk grondwaterbeheer.
 • De gemeenten Baarn en Soest hebben gezamenlijk een medewerker afvalwaterbeheer aangesteld.
 • Een besparing van € 35.000,— per jaar in de gemeente Soest door regenwater rechtstreeks af te voeren naar een vijver. Inmiddels heeft in nog zes gemeenten een zelfde optimalisatie plaatsgevonden.
 • Een gezamenlijk onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden bij riool- en kolkenreiniging.
 • Gezamenlijk Waterloket. Vijf leden hebben voor alle 17 partijen een waterloket gemaakt die allen hebben geïmplementeerd. De aanbesteding heeft een eenmalig voordeel van
  € 75.000,— opgeleverd.
 • Gezamenlijke ontwikkeling systematiek voor bepaling afvoerend oppervlak.
 • Gezamenlijk opstellen van brieven en/of adviezen inzake verzoeken vanuit bijvoorbeeld het Deltaprogramma.
 • Het opstellen van een uniform jaarplan voor alle Afvalwaterteams.
 • Diverse besparingen binnen de Afvalwaterteams.
 • Er zijn diverse pilot-trajecten opgestart met als doel om innovatieve oplossingen te onderzoeken om toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden.