Waterketen en riolering

Samen delen wij de zorg voor de gehele afvalwaterketen

Waterketen en riolering

Het Platform werkt samen aan een duurzaam en doelmatig functionerend watersysteem. Doelmatig betekent dat we de goede dingen doen waarmee wij bijdragen aan de volksgezondheid en aan een klimaat robuuste, duurzame en prettige leefomgeving. ‘Goed doen’ kenmerkt zich door de onderkenning van specialismen en het inzetten daarvan zoals specialistische kennis op het gebied van meten en monitoren, samen kennis ontwikkelen door het delen daarvan en samen inzetten op het verkrijgen van subsidies.

Het Platform richt zich onder andere de komende jaren (2020-2025) op de inhoudelijke opgaven rond de waterketen, waaronder de uitdagingen uit het (nieuwe) Bestuursakkoord Water en afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Inzameling, transport en zuivering van (afval)water is en blijft een kerntaak waarin gemeenten en waterschap elkaar nodig blijven hebben. In de uitoefening van deze kerntaak staat ieder voor eigen opgaven, deels uniek en deels repeterend of generiek. Duurzaamheidsinitiatieven, zoals de koppeling met energieterugwinning uit afvalwater, vragen om aandacht. Hierbij is de vraag hoe allerlei nieuwe systemen, zoals riothermie en bijvoorbeeld nieuwe sanitatie kunnen worden ingepast en wat dit betekent voor het beheer op korte en lange termijn.

In het buitengebied is de zorg voor de afvalwaterafhandeling een terugkerend vraagstuk. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met drukriolering of kleinschalige afvalwaterbehandeling? Verschillende gemeente

De uitgangspunten voor de komende vijf jaar voor het platform zijn:

  • De afvalwaterketen is één geheel: samen delen wij de zorg voor de gehele afvalwaterketen;
  • De afvalwaterketen staat niet op zich, maar staat in nauw verband met het watersysteem en het beheer
    van de bovenruimte (openbaar en particulier);
  •  Wij ambiëren een structurele en verregaande samenwerking met behoud van de eigen taken en
    verantwoordelijkheden;
  •  We zorgen voor meer aandacht voor beheer en onderhoud en innovatie in de afvalwaterketen;
  • Beter benutten en beschikbaar stellen van data in het kader van kansen binnen de informatiesamenleving.

Nieuws