Klimaat

Samen maken we onze regio klimaatbestendig en waterrobuust

Klimaat

PWVE speelt als DPRA-werkregio een faciliterende en ondersteunende rol en helpt daarmee de (individuele) partners met het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de ruimtelijke inrichting en het vastleggen van beleid hiervoor. De rol die het Platform inneemt bij het thema klimaat is ondersteunend en vervangt niet de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten of het waterschap. Het Platform deelt kennis, verbindt kennis en deskundigheid en kan zorgen voor handreikingen of andere instrumenten waar de deelnemers baat bij hebben. Ook waakt zij voor- en over een gebiedsgerichte benadering op watersysteemniveau.

Gemeenten blijven zelfverantwoordelijk voor de invulling van bijvoorbeeld een risicodialoog en een uitvoeringsprogramma waarin het gaat om gebiedsgerichte maatregelen. Ter ondersteuning aan werkzaamheden van gemeenten gerelateerd aan klimaatadaptatie hebben we een Stimuleringsaanbod gemaakt, definancierd vanuit de Rijkssubsidie procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie.

Samenwerking
Het behalen van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is door het Platform in samenwerking met de regio’s Noord- Veluwe en Oost Veluwe opgepakt. Door samenwerking is de ervaren werkdruk in enige mate het hoofd geboden. Dit is echter voor de langere termijn onvoldoende. Daarvoor is het scala aan opgaven te groot en de beschikbare capaciteit te klein. In het Regionaal Adaptatie Plan worden in 2020 de regionale doelen vastgelegd voor de Vallei en Veluwe. Lees ook de voortgangsrapportage van het RAP.

Vragen?
Heb je een vraag over de klimaataanpak in jouw gemeente? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze klimaatcoördinator Sandy Hofland.

Alles wat je wilt weten over klimaat

Maak kennis met het klimaatteam in Ede

In de gemeente Ede is in 2020 een programmaplan klimaatadaptatie vastgesteld. En de gemeente Ede integreert budgetten en beleid door dit te bundelen in de opgave Robuuste Natuurversterking en kan zo mooie stappen maken zoals het voorbeeld van het centrum van Ede wat klimaatadpatief is gemaakt maar ze zoeken ook naar plekken waar al veel energie zit in de buurt. Bekijk hier het filmpje en hoor en zie er alles over!

Impressie klimaatteam Amersfoort

Op initiatief van Platform Water Vallei en Eem laten we in deze video zien waarom er een klimaatteam is opgezet bij de gemeente Amersfoort. Dit ter inspiratie voor andere gemeenten in ons werkgebied en daarbuiten. In veel gemeenten wordt het thema klimaatadaptatie versnipperd opgepakt door de hele organisatie heen. Bij de afdeling groenbeheer, door de rioleur, door de afdeling duurzaamheid. Hoe creëeren je nu samenhang en hoe zorg je ervoor dat er kruisbestuiving plaatsvindt? En hoe organiseer je samen budget voor je klimaatadaptatie doelen? Door het oprichten van een klimaatteam waarin alles samenkomt, met daarbij een overkoepelend programmaplan, wat ook met de gemeenteraad gedeeld wordt. In de gemeente Amersfoort doen ze dit al en met succes. Zo pak je klimaatadaptatie resultaatgericht samen op!  Bekijk hier het filmpje.

Nieuws

Klimaatwerk in uitvoering