Klimaat

Samen maken we onze regio klimaatbestendig en waterrobuust

Klimaat

PWVE speelt als DPRA-werkregio een faciliterende en ondersteunende rol en helpt daarmee de (individuele) partners met het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de ruimtelijke inrichting en het vastleggen van beleid hiervoor. De rol die het Platform inneemt bij het thema klimaat is ondersteunend en vervangt niet de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten of het waterschap. Het Platform deelt kennis, verbindt kennis en deskundigheid en kan zorgen voor handreikingen of andere instrumenten waar de deelnemers baat bij hebben. Ook waakt zij voor- en over een gebiedsgerichte benadering op watersysteemniveau.

Gemeenten blijven zelfverantwoordelijk voor de invulling van bijvoorbeeld een risicodialoog en een uitvoeringsprogramma waarin het gaat om gebiedsgerichte maatregelen. Ter ondersteuning aan werkzaamheden van gemeenten gerelateerd aan klimaatadaptatie hebben we een Stimuleringsaanbod gemaakt, definancierd vanuit de Rijkssubsidie procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie.

Samenwerking
Het behalen van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is door het Platform in samenwerking met de regio’s Noord- Veluwe en Oost Veluwe opgepakt. Door samenwerking is de ervaren werkdruk in enige mate het hoofd geboden. Dit is echter voor de langere termijn onvoldoende. Daarvoor is het scala aan opgaven te groot en de beschikbare capaciteit te klein. In het Regionaal Adaptatie Plan worden in 2020 de regionale doelen vastgelegd voor de Vallei en Veluwe.

Vragen?
Heb je een vraag over de klimaataanpak in jouw gemeente? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze klimaatcoördinator Eva Zappeij. 

Alles wat je wilt weten over klimaat

De landelijke klimaateffectatlas is vernieuwd.

Ben je benieuwd wat de bedreigingen zijn van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied? Bekijk dan landelijke klimaateffectatlas deze is vernieuwd en deze geeft een eerste indruk.

Onlangs kreeg de atlas een update en bevat onder andere nieuwe informatie over hitten en een uitgebreide kansenkaart voor gevolgbeperking van overstromingen. Klik op deze link voor de nieuwe informatie.

De klimaateffectatlas van de regio Vallei en Veluwe www.klimaatvalleienveluwe.nl is ook ge-update. De hittekaart is toegevoegd.

 

Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad

In steden bepalen niet-levende materialen zoals asfalt, beton en steen voor een groot deel het aanzien. Bomen brengen dus letterlijk leven in een stad.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat bomen een positief effect hebben op de mentale gezondheid van mensen. Ook beïnvloeden bomen de huizenwaarde positief. Maar bomen zijn niet alleen mooi om te naar te kijken. Ze voorzien ook in een aantal ecosysteemdiensten. En deze hebben we met het oog op het veranderde klimaat in steden steeds harder nodig. Lees hier het hele artikel

Nieuws

Klimaatwerk in uitvoering