Update UVO: Data science en rioolvreemdwater

Update UVO: Data science en rioolvreemdwater

1 oktober 2018

Data science

Om de uitdagingen in het waterbeheer in de toekomst aan te kunnen, moeten we als overheden inspelen op nieuwe, technologische ontwikkelingen, zoals data science. Dit is een techniek waarbij onder andere door middel van algoritmes, informatie uit grote datasets gehaald kan worden. 

De afgelopen maanden zijn Melle en Kelly van de Uitvoeringsorganisatie daarom, door het bedrijf Ynformed, opgeleid om met specifieke data science technieken te kunnen werken. Het resultaat is dat beide in staat zijn om data science toe te passen op de gegevens die in het monitoringssysteem zitten. Als eerste stap is, voor alle Platformgemeenten, de validatie van meetgegevens aangepakt door de validatiecontrole verder te automatiseren. Hierdoor krijgen we betere data en leggen we de basis voor vervolgstappen. In stap 2 gaan we verder met slimme alarmering en werken we aan een dashboard voor rioolbeheerders.

Rioolvreemdwater

De zuivering van rioolvreemdwater levert ons een jaarlijkse, geschatte kostenpost op van maar liefst 2.5 miljoen euro. Belangrijk dus om een beter beeld te krijgen van de herkomst van dit water en vervolgens een aanpak te maken om rioolvreemdwater op de zuivering te minimaliseren. 

In opdracht van het waterschap heeft de Uitvoeringsorganisatie gegevens van de afgelopen vier jaar van alle 16 zuiveringen geanalyseerd. Met behulp van een DWAAS studie (DWA analyse systematiek) is per zuivering het aandeel rioolvreemdwater bepaald. Ook zijn twee gebiedskaarten gemaakt om in kaart te brengen hoe rioolleidingen liggen ten opzichte van het grondwaterpeil en om een beeld te krijgen van drempelhoogtes van overstorten ten opzichte van oppervlaktewater.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden drie zuiveringen uitgekozen die in fase 2 verder worden onderzocht, waarbij ook veldbezoeken worden meegenomen. Eind dit jaar verwachten we de eerste resultaten.