De uitvoeringsorganisatie, voor al uw onderzoeken

De uitvoeringsorganisatie, voor al uw onderzoeken

19 april 2017

De uitvoeringsorganisatie (uvo) van het Platform gaat al een tijdje mee. Het begon ruim 5 jaar geleden met de aanstelling van Marije Stronks en de start van het programma Meten & Monitoren. Inmiddels is de uvo gegroeid en zijn, vanaf 15 mei, vier medewerkers in dienst om de inmiddels 19 gemeenten en het waterschap te ondersteunen in hun werk. Maar wat doet de uvo nu precies? 

Maarten Groenen heeft al heel wat werkzaamheden uitgevoerd sinds hij vorig jaar april is begonnen bij de uvo. Naast het analyseren van meetgegevens houdt hij zich ook bezig met specifieke maatwerk opdrachten. Simon Leertouwer gaf op het Ambtelijk Platform een vurig pleidooi om van de kennis van de uvo gebruik te maken. Maar wat doet de uvo dan? Maarten:”Het gaat bij maatwerk opdrachten vooral om het uitvoeren van specifieke onderzoeken en het analyseren van de daarbijbehorende gegevens”. Een opsomming:

Onderzoek naar grondwateroverlast in Leusden
In een woonwijk in Leusden is sprake van grondwateroverlast. De gemeente heeft al peilbuizen laten plaatsen en er ligt een drainage systeem wat goed lijkt te functioneren. We hebben (historische) informatie over de ontwatering van de wijk gecombineerd met meetgegevens en boorprofielen om te analyseren waarom er nog steeds wateroverlast ervaren wordt en wat de gemeente zou kunnen doen om dit terug te dringen.

Onderzoek naar het functioneren van drainage in Woudenberg
In Woudenberg ligt redelijk wat drainage, deze is vrijwel niet of slecht onderhouden. De gemeente wil er een onderhouds- en beheerplan voor opstellen en is benieuwd of de drainage nog wel functioneert. De uitvoering van de monitoringswerkzaamheden is gegund aan een aannemer. Wij maken een analyse van de grondwaterstanden in relatie tot de bodemopbouw en het drainage systeem en adviseren de gemeente over het onderhoud en beheer.

Onderzoek naar afkoppelinspanning van gemeente Ede
Op basis van meetgegevens van (interne) retentievoorzieningen hebben we de benuttingsgraad van deze voorzieningen vergeleken met de afkoppelinspanning van gemeente Ede. Hieruit blijkt dat er sinds 2013 een dalende trend te zien is in overstort gebeurtenissen (de voorzieningen worden dus minder benut). Gemeente Ede gebruikt deze informatie voor de evaluatie van het afkoppelbeleid in Ede.

Functioneren rioolsysteem van een bemalingsgebied in Leusden
We hebben onderzocht of er sprake is van een belemmerde afvoer van overstorten en een randvoorziening op oppervlaktewater in de wijk Leusden zuid. Hieruit blijkt dat er tijdens piekbuien niet goed kan worden afgevoerd en dat het stelsel lang vol blijft staan. De gemeente wil deze wijk uitbreiden en meer klimaatbestendig inrichten en kan deze informatie goed gebruiken om slimme beslissingen te nemen om het functioneren van het rioolsysteem te verbeteren.

Onderzoek naar het functioneren van het oppervlaktewater systeem ten zuiden van Woudenberg
Uit gesprekken met waterschap en gemeente is gebleken dat er onvoldoende zicht is op het functioneren van het oppervlaktewater systeem ten zuiden van Woudenberg. Volgens de gebiedsdeskundigen is er na een stevige bui sprake van opstuwing en een belemmerde afvoer van het water in de watergangen. We zijn gevraagd om te analyseren waar de mogelijke knelpunten zitten en een monitoringsplan op te zetten om het functioneren inzichtelijk te maken. E.e.a. staat in relatie tot het klimaatbestendig inrichten van een woonwijk in Woudenberg waarbij dit watersysteem een cruciale rol speelt in de ontwatering tijdens piekbuien.

Operationele scan Soest
Dit jaar voeren we voor de 3e keer op rij voor gemeente Soest een Operationele scan uit. Hierbij maken we inzichtelijk hoe de gemalen functioneren in relatie tot de overstorten en neerslag gebeurtenissen. De scan levert veel informatie over het functioneren van de gemalen en de individuele bemalingsgebieden. Afgelopen jaar hebben we de scan gecombineerd met gegevens van (virtuele) debietmetingen om een waterbalans op te stellen. Hierdoor weet gemeente Soest in welke bemalingsgebieden de theoretische DWA overeenkomt met de praktijk.

Meer informatie? Neem dan contact op met Maarten Groenen via m.groenen@www.pwve.nl.