Drukriolering buitengebied: achtergrond informatie

Drukriolering buitengebied: achtergrond informatie

5 april 2020

In STOWA verband gaan we aan de slag met het vraagstuk over de omgang met afvalwater in het buitengebied. Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op de (druk)riolering of hebben een eigen voorziening die het vrijkomende afvalwater verwerkt (IBA). Er komen echter steeds vaker situaties voor die ons ertoe dwingen om (opnieuw) na te denken hoe met de inzameling en verwerking van het afvalwater moet worden omgegaan.

Aanleiding kan zijn het einde van de technische levensduur van de huidige systemen (drukriolering of IBA) en/of een ontoereikende capaciteit door toename van het afvalwateraanbod. Om samen de meest doelmatige keuze te kunnen maken zullen we naast de ervaringen uit het verleden (m.b.t. onderhoud en kosten) ook moeten kijken naar de toekomst zoals de ontwikkeling van de omvang van lozingen in het buitengebied, nieuwe beschikbare technieken, scherpere lozingseisen en het streven naar circulariteit en duurzaamheid. Dit maakt het complex en daarom is er behoefte aan een gezamenlijke visie en strategie.

Omdat dit landelijk speelt willen we dit in STOWA verband oppakken.

Aanpak
In het project wordt gebruik gemaakt van de afwegingsmethodiek die door STOWA/RIONED in 2015 is ontwikkeld (publicatie 2015/39 “Keuzeproces afvalwater buitengebied”). De aanpak gaat in drie stappen:

  1. Verkennende gesprekken met de deelnemende regio’s waarin de achtergrond van het vraagstuk in de betreffende regio goed in kaart wordt gebracht.
  2. Voorbereiding en uitvoering regionale dialogen/werksessies.
  3. Ontwikkelen bouwsteen strategie per regio. In deze stap vindt ook een landelijke bijeenkomst plaats waarin de opbrengst van de regionale dialogen onderling worden gedeeld.

Het resultaat van dit gezamenlijke traject is een doelenboom en een zogenaamde bouwsteen voor het ontwikkelen van een strategie of beleidskader afvalwater buitengebied voor je eigen regio. Op basis daarvan kunnen we specifiek voor Platform Vallei en Veluwe komen tot een eigen beleidskader.

De uitvoering vindt plaats door Gert Dekker (Ambient) en Hans van der Eem (Welldra). De resultaten zullen ook gedeeld worden in landelijke bijeenkomsten. Naast onze regio zijn de volgende regio’s bij dit project betrokken:

  • Noordelijke Vechtstromen
  • Groningen / Noord-Drenthe
  • Steenbergen / Brabantse Delta
  • West-Friesland

Start project toekomst drukriolering buitengebied: Projectgroepleden gezocht!
Vorig jaar tijdens het ambtelijk Platform in oktober bij de gemeente Soest hebben we een presentatie gehad van Karst-Jan van Esch over Keuzeproces afvalwater buitengebied. Een onderwerp dat een groot aantal van ons raakt en waar we gezamenlijk mee aan de slag willen om. Bert Palsma van de STOWA was ook in de zaal en hij heeft aangeven ook met het Platform ( en ook nog enkele andere gebieden in Nederland) aan de slag te willen. We staan nu in de startblokken. Emil Hartman, de nieuwe senior beleidsadviseur bij Vallei en Veluwe, gaat dit project vanuit het Platform trekken.

Bij deze de vraag wie wil meedoen in de projectgroep om onder meer het vraagstuk rondom de omgang met afvalwater in het buitengebied in onze regio helder te schetsen, de regionale werksessie voor te bereiden en mee te denken bij de te ontwikkelen bouwstenen. De inschatting is dat het circa 32 uur zal vergen (in totaal).

Graag reactie voor 30 april
Ook is het fijn als je aansluitend mee kan doen met het vervolg van dit STOWA project waarin we ons eigen beleidskader verder zullen ontwikkelen. De planning is in deze tijden wat onzeker maar we hopen in mei concreet te kunnen starten.

Daarom horen we graag binnen drie weken wie wil meedoen!

Dat kan door een mail te sturen naar ehartman@vallei-veluwe.nl