Kansentool openbare ruimte

Kansentool openbare ruimte

3 november 2021

Op 27 mei 2021 kwamen een aantal waterschappen, gemeenten, 3 adviesbureaus en STOWA bij elkaar om de gemeenschappelijke behoefte in beeld te brengen van kansen voor klimaatadaptatie in het openbaar gebied. Er is o.a. behoefte aan meer inzicht in de bergingspotentie van openbare terreinen. De wens is om een praktische kansentool te (laten) ontwikkelen die zich enerzijds richt op de bergingspotentie en anderzijds op communicatie en onderbouwing van keuzes in de openbare ruimte. Doel van de kansentool is om inzicht te bieden in de “sponswerking” van verschillende delen van een stad/dorp.

In combinatie met locaties met (berekende) wateroverlast en stroombanen laat de tool de kansen zien waar de bergingspotentie nog laag is óf onvoldoende benut wordt. Het kan de gemeente helpen om effectieve keuzes te maken waar te beginnen met herinrichting van de openbare ruimte, om zowel wateroverlast als droogte tegen te gaan. Ook het waterschap is gebaat bij meer sponswerking; de piekbelasting op het watersysteem neemt af en droogte wordt tegengegaan.

Gebruikers krijgen met de kansentool openbaar terrein onder andere inzicht in:

  • Bergingspotentie van groenstroken en daarmee een indicatie van de buffering van water in tijden van droogte.
  • Optimalisatie-mogelijkheden (denk aan eenvoudige stoeprand-verlagingen om het water de groenstrook te laten bereiken).
  • Prioriteiten in afkoppelen en wegaanpassingen, met name in combinatie met de waterschadekaarten.
  • De beste locatiekeuze voor extra waterberging, met name in combinatie met een waterschade- en stroombanenkaart.

In het kaartje rechts is de score van de kansentool openbaar terrein gevisualiseerd voor een voorbeeld-gebied. Binnen de blauwe cirkel is een parkeerterrein met een lage score weergegeven, dus met weinig bergingspotentie. De stroombanen laten zien dat het water hier vandaan richting het overlastgebied rechtsboven stroomt. Vergroten van de berging op de omcirkelde locatie zal direct bijdragen aan verminderde wateroverlast en lijkt een effectieve maatregel. Uiteraard is nader onderzoek naar de mogelijkheden op de specifieke locatie nodig; de score van de kansentool biedt hiervoor de aanleiding.

In een kleiner deelgroepje zullen we de tool een stapje verder brengen richting een methodiek. Het gaat dan o.a. om randvoorwaarden, te doorlopen stappen, benodigde informatie, visualisatie en toepassing.Kansen