Kijkje in de keuken: AWT Ede/Barneveld

Kijkje in de keuken: AWT Ede/Barneveld

31 maart 2014

De leden van het Platform Water Vallei en Eem werken samen in onder andere Afvalwaterteams (AWT). Deze afvalwaterteams (ook wel zuiveringskringen genoemd) gaan aan de slag met de uitvoering van de plannen die jaarlijks worden gemaakt. Op 7 maart is de stuurgroep (bestuurders, managers en ambtenaren) van het AWT Ede/Barneveld bij elkaar gekomen om de activiteiten van 2013 te verantwoorden en goedkeuring te vragen voor de plannen voor 2014.

De afgelopen jaren zijn er duidelijke stappen in de samenwerking gezet. In 2011 is een start gemaakt in de samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren van een verkenning naar mogelijkheden om te besparen op kosten. Deze verkenning gaf een lijst aan onderwerpen die op Platform of op AWT-niveau uitgewerkt konden worden. In 2012 en 2013 is vervolgens gewerkt aan een aantal concrete onderwerpen, zoals; Kennisuitwisseling drukriolering, optimalisatie van het afvalwatersysteem en het toepassen van een slim Verbeterd Gescheiden Stelsel. Door deze laatste wordt er aanzienlijk minder schoon water aangeboden aan de zuivering. Er is bewust gekozen voor concrete projecten die én voor resultaat zorgen én de samenwerking verder stimuleren.

In 2013 heeft het AWT een duidelijke opgave meegekregen om ook te kijken naar beleidsmatige thema’s, of onderwerpen die een grotere impact hebben (al dan niet op langere termijn). Aan deze uitdaging is gehoor gegeven, met als resultaat dat in het jaarprogramma van 2014, drie ambitieuze onderwerpen op de agenda staan.

In het komende jaar gaan Barneveld, Ede en het waterschap de beleidskaders over elkaar heen leggen om te kijken waar synergie voordelen te behalen zijn. Hiermee wordt de kwaliteit van het beleid getoetst en daar waar logisch op elkaar afgestemd. Daarnaast worden twee innovatieve pilots opgepakt die in het Parapluplan van het PWVE een plek hebben gekregen onder de I van innovatie. Ede gaat kijken naar de mogelijkheid om het afvalwater van een recreatieterrein decentraal op innovatieve wijze te hergebruiken. In Barneveld worden de mogelijkheden onderzocht om het gemaal van de Glind dusdanig om te bouwen, dat decentraal het afvalwater gezuiverd wordt. In beide situaties ligt nadrukkelijk de vraag om te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen, grondstofwinning en het waterverbruik terug te dringen of lokaal aan het watersysteem terug te geven.

Meer weten over de plannen van het AWT Ede/Barneveld? Neem dan contact op met Koen Claassen, gemeente Ede via koen.claassen@ede.nl.

Jaarplan AWT Barneveld-Ede 2014