Lancering „Klimaatwerk in uitvoering”

Lancering „Klimaatwerk in uitvoering”

9 februari 2017

Het Platform Water Vallei en Eem gaat werk maken van de klimaatverandering! ‘Meer weten’ en ‘meer doen’ zijn de twee pijlers waarop het PWVE de komende jaren de focus legt, om zo de gevolgen van de klimaatverandering gezamenlijk aan te kunnen. Tijdens het bestuurlijk overleg, op 9 februari jl, werd het programmaplan “Klimaatwerk in uitvoering” aan de wethouders en heemraden gepresenteerd. Dit plan is interactief vormgegeven (klimaatwerk.vormgeving.com). Het geeft een overzicht van de gevolgen van de klimaatverandering in de regio en het laat zien wat het Platform de komende jaren hiermee gaat doen.

Bewustwording
screenshot-warmte-eilandDe klimaatverandering staat, net als bij veel organisaties, hoog op de agenda bij het PWVE. In september 2015 is programmamanager Charles Rijsbosch gestart met het inventariseren van alle informatie rondom de klimaatverandering zowel binnen als buiten het Platform. Het bleek dat nog niet veel gemeenten de klimaatverandering goed op de kaart hebben staan en dat er nog weinig beleid is rondom dit thema. Om de bewustwording te vergroten, is het KNMI gevraagd te onderzoeken wat de klimaatontwikkelingen zijn in het gehele gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze resultaten zijn ook weergegeven in een interactieve presentatie (klimaatverandering.vormgeving.com) die in september vorig jaar is gelanceerd. Duidelijk wordt dat de hoeveelheden neerslag behoorlijk zijn gestegen de laatste vijftig jaar. Maar ook laat het zien wat de voorspellingen zijn voor de toekomst. Dit onderzoek bevestigt dat het echt tijd is om nu in actie te komen.

Meer weten en meer doenscreenshot-werk-in-uitvoering-amersfoort
En die actie houdt voor het PWVE in dat er veel aandacht is voor het verzamelen en delen van kennis (meer weten), maar daarnaast dat er ook echt aan de slag wordt gegaan (meer doen). De klimaatverandering en de gevolgen zoals hevige neerslag, perioden van droogte en hittestress, beïnvloeden de totale ruimtelijke omgeving. De (afval)waterbeheerders kunnen de gevolgen niet alleen oplossen, daar zijn meer afdelingen voor nodig (Ruimtelijke Ordening, milieu, vastgoed, groen, verkeer etc). Door bijvoorbeeld de organisatie van een klimaatatelier (workshop) voor alle afdelingen binnen een gemeente, wordt gezorgd voor een verbreding van kennis en krijgt het onderwerp klimaat een bredere inbedding. Het Platform zoekt ook naar verbreding in de vorm van meer contact en interactie met inwoners en bedrijven over bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Maar ook neemt het Platform actief deel aan landelijke initiatieven, zoals Operatie Steenbreek en de City Deal Klimaat Bestendige Stad. De kennis die wordt opgedaan, wordt gedeeld met de leden via allerlei bijeenkomsten. Een klimaatdossier op deze website verzamelt alle informatie en dient als een online bibliotheek (voor iedereen toegankelijk).

Samenwerken
Het PWVE is ervan overtuigd dat iedereen een steentje bij kan dragen aan een klimaatbestendige regio; overheden, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Het sleutelwoord is volgens ons samenwerken. Doe het niet alleen, maar doe het samen, zoek elkaar op, ga in gesprek, kijk bij anderen wat mogelijk is, probeer nieuwe dingen uit. Maak werk van de klimaatverandering!