Onderzoek naar grondwaterstand Woudenberg/Scherpenzeel

Onderzoek naar grondwaterstand Woudenberg/Scherpenzeel

29 november 2020

Gemeente Woudenberg en Scherpenzeel constateerden dat er vaak sprake is van een te hoge grondwaterstand in sommige wijken / straten. Hiervoor hebben ze Waterschap vallei en Veluwe gevraagd om de omvang in beeld krijgen en eventuele maatregelen te definiëren. Almer Bolman, beleidsmedewerker planvorming van het waterschap, is betrokken bij het onderzoek en vertelt ons hier meer over.

Wat is jouw rol in het onderzoek?
Het leveren van kennis. Voor de sturing van het adviesbureau in de inventariserende fase en voor de analyse in het vervolg.

Welke aanpak heb je gekozen? 
Dat was in samenspraak met de gemeente. Meestal zou ik voor modellering van het grondwater kiezen, omdat je dan de effecten van ingrepen in ruimte en tijd goed weer kunt geven. Deze gemeenten liggen in laag liggend gebied met weinig helling en dan kun je ook vanuit puntinformatie werken. We zijn daarom aan de slag gegaan met de peilbuizen die er staan. Daar voer ik tijdsreeksanalyse mee uit, waarbij je meetreeksen van grondwaterstanden probeert te verklaren uit meteorologische factoren. Overige veranderingen kun je proberen te verklaren met veranderingen in drainage. We kijken ook naar verschillen tussen metingen dicht bij de drainage en verder weg. Bovendien kan vooral in Woudenberg de bodemgesteldheid nog een factor zijn. Onder een deel van het stedelijk gebied ligt een ondiep leemlaagje. Dat vergroot niet alleen het effect van buien, maar beperkt ook de invloed van drainage.
 
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
In de eerste fase heeft Wareco een beeld geschetst van de huidige overlast, zowel de potentiële overlast op basis van geïnterpoleerde peilbuisgegevens als de ervaren overlast op basis van een enquête onder inwoners. Er is tevens een toekomstbeeld gemaakt, door de meetreeksen om te rekenen naar het natste toekomstige klimaatscenario. De gemeenteraden hebben geld beschikbaar gesteld voor herstel of aanleg van drainagesystemen, maar eerst zijn we in de huidige fase bezig om de effectiviteit van drainage te toetsen. Daar volgen eind dit jaar / begin volgend jaar de eerste resultaten uit.
 
Zijn daar nog opvallende zaken uit gekomen?
Dat is nog niet goed te zeggen. Op een enkele plek lijkt de drainage in elk geval te draineren op basis van een eerste blik. Uit het rapport van Wareco bleek wel dat er flink wat stedelijk gebied overlast kan gaan krijgen.
 
Hoe gaat het nu verder?
De analyse van de effectiviteit moet worden afgerond en dat moet sturing geven waar drainage kan worden aangelegd. Voor de gebieden waar dat onvoldoende effect zou geven moet een afweging plaatsvinden voor maatregelen. Er zijn voor die situatie meerdere scenario’s denkbaar.

Zodra het onderzoek is afgerond zullen we dit delen in de nieuwsbrief en op deze website.