‘Plan de campagne’ Regionaal Adaptatie Plan

‘Plan de campagne’ Regionaal Adaptatie Plan

18 februari 2020

In het Deltaprogramma is afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatadaptief is ingericht en dat elke regio een RAP opstelt. In 2017 hebben we als regio het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld en ondertekend. 2018 en 2019 hebben we gebruikt om de kwetsbare locaties en gebieden in beeld te brengen.

Dit jaar moeten we als regio gebruiken om scherp te krijgen welke maatregelen en activiteiten we tot en met 2027 gaan uitvoeren als eerste stap richting 2050. Dit gaan we vastleggen in het RAP. Ook is het RAP nodig om aanspraak te maken op impulsgelden (€ 150 – 250 miljoen) van het Rijk die vanaf 2021 beschikbaar komen.

En hiervoor hebben we jullie input nodig!
Hieronder staat uitgelegd hoe. Er volgt nog een uitnodiging voor twee bijeenkomsten.

Wat moet er in het RAP komen?
In het RAP willen we voor de periode 2021 – 2027 inzicht geven:

  • Wat zijn in onze regio de grootste kansen/knelpunten/risico’s als gevolg van klimaatverandering;
  • Welke activiteiten en maatregelen gaan we tussen 2021 en 2027 treffen en door welke partner wordt het opgepakt;
  • Welke investeringen zijn daarmee gemoeid en hoe worden die gefinancierd. Naast de eigen middelen zijn er ook klimaatgelden vanuit het Deltafonds (de impulsgelden) beschikbaar. Begin 2021 moet de regio aangeven hoe deze middelen optimaal worden ingezet. Het RAP moet invulling aan die vraag.

Eerste stap: Inventarisatie knelpunten en maatregelen bebouwde omgeving t.b.v. bijeenkomst 3 maart
Het klimaatadaptief inrichten van de bebouwde omgeving ligt bij de gemeenten en is één van de grotere opgaven. Daar willen we graag een eerste stap – een vingeroefening – in zetten zodat wij per gemeente (en voor de hele regio) inzicht krijgen in de kansen, opgaven, grootste knelpunten en blinde vlekken. Parallel hieraan loopt een spoor voor het landelijk gebied en meer regionale vraagstukken, deze andere vraagstukken nemen wij ook op in het RAP.

In de onderstaande tabel is de hoofdlijn van de planning van het RAP weergeven waarbij u rekening moet houden met twee (nog in te plannen) bijeenkomsten.

Deze momenten zijn:

  • Medio mei: Tijdens deze bijeenkomst willen wij de concrete maatregelen voor 2021-2027 bespreken;
  • Begin juli: Tijdens deze bijeenkomst willen wij het concept RAP bespreken.

Onlangs hebben alle gemeenten een e-mail ontvangen waarin we vragen de nodige informatie te delen die betrekking heeft op de bebouwde omgeving.

Heeft u deze e-mail niet ontvangen? Of heeft u vragen hierover? 
Voor onze regio Vallei en Eem kunt u hierover contact opnemen met Marijke Jaarsma, Trekker Platform Water Vallei en Eem (mjaarsma@vallei-veluwe.nl).