Start opzet gezamenlijk grondwatermodel waterschap en gemeenten

Start opzet gezamenlijk grondwatermodel waterschap en gemeenten

31 januari 2021

Momenteel is het Waterschap Vallei en Veluwe in samenwerking met de gemeenten Baarn-Soest-Amersfoort een traject ingeslagen om een gezamenlijk grondwatermodel op te stellen. WARECO heeft hiervoor een conceptueel model opgesteld voor dit gebied. Vandaaruit hebben ze een advies gegeven om gezamenlijk als waterschap en gemeenten te investeren in de ontwikkeling van een grondwatermodel wat bruikbaar is voor zowel lokale als regionale vraagstukken.

Nieuw lagenmodel
Vanuit het AZURE-consortium* wordt op dit moment een nieuw lagenmodel opgesteld die als basis kan dienen om lokale informatie van gemeenten (boringen-sonderingen-drainagesystemen etc.) aan toe te voegen. Dit lagenmodel is gebaseerd op de laatste REGIS en GEOTOP-versie en wordt opgeleverd in de nieuw ontwikkelde MODFLOW6-code. In MODFLOW6 is het mogelijk om lokale informatie en kennis toe te voegen waardoor het grondmodel ook op lokale schaal goed ingezet kan worden voor (beleids)vraagstukken.

Voorstel schrijven
Vanuit het waterschap hebben we samen met Baarn-Soest-Amersfoort WARECO gevraagd om een voorstel te schrijven hoe we deze samenwerking verder gestalte kunnen geven. Onderdeel van deze opdracht is dan ook inventariseren welke wensen/behoeften/eisen er op dit vlak liggen.

Vooraankondiging inventarisatie
Dit nieuwsbericht is dan ook een vooraankondiging van deze inventarisatie. Zoals genoemd nemen de gemeenten Baarn-Soest-Amersfoort hierin het voortouw, maar vanuit het waterschap willen we ook de andere gemeenten nadrukkelijk oproepen en uitdagen om hierover met ons in gesprek te gaan en nadere invulling aan te geven.

Uiteindelijk willen we deze werkwijze in een vergelijkbaar proces kunnen doorlopen. Vragen komen aan bod zoals hoe we (waterschap en gemeente) het beheer gaan organiseren, maar ook we de verschillende belangen kunnen borgen.

Het uiteindelijke doel is om van elkaar te leren en kennis op te doen van de lokale/regionale werking van het hydrologische systeem. Dus het wordt vervolgd…!

*AZURE-consortium betreft een consortium tussen Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht en de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland. Vanuit het consortium is een grondwatermodel opgesteld die het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer beslaat.