Update: programma Klimaat

Update: programma Klimaat

1 juni 2017

De afgelopen 1,5 jaar hebben we als Platform gezamenlijk de problematiek rondom de klimaatverandering en wat dit voor consequenties heeft op het waterbeheer, omarmd. Charles Rijsbosch is als projectleider aan de slag gegaan om alle informatie rondom dit thema te verzamelen en te ordenen. Er is een interactieve presentatie gemaakt, samen met het KNMI, over de gevolgen van de klimaatverandering in de regio Vallei en Eem, maar ook hebben we een programmaplan met acties gemaakt. Wat is nu de stand van zaken?

Klimaatwerk in uitvoering
Het programmaplan is uitgewerkt in de interactieve presentatie Klimaatwerk in uitvoering en gelanceerd tijdens de klimaattop op 26 januari. Dit document wordt de komende tijd aangevuld met overzichten van acties die binnen de gemeenten zijn of worden uitgevoerd.

Klimaatateliers
Een goed voorbeeld van een actie met veel resultaat, is het houden van een klimaatatelier binnen een gemeente. Door ambtenaren van verschillende afdelingen met elkaar te laten discussiëren over actuele projecten en hoe het onderwerp klimaat daar een plek in kan krijgen, is de bewustwording rondom het thema en het belang van samenwerken binnen afdelingen, enorm toegenomen. Inmiddels zijn er zeven klimaatateliers georganiseerd en er volgen er dit jaar nog vier.

Klimaatdossier
Het klimaatdossier op onze website verzamelt allerlei informatie, onderzoeken en publicaties rondom het thema Klimaat. Het wordt continu aangevuld met relevante documenten, video’s en folders. Ook vind je hier de verslagen van de gehouden klimaatateliers.

Voorbeeldprojecten
Wij willen in het Platformgebied ook het klimaatbestendig inrichten in de dagelijkse praktijk tot uitvoering brengen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Groene Schoolplein bij de Maranathaschool in Nijkerk, de waterspeeltuin in De Glind, het P+R terrein in Vathorst, het Stadhuis van Wageningen of de plannen voor herinrichting van De Zonnehof en De Boldershof in Amersfoort. In Amersfoort is ook de eerste voorbeeldtuin in het kader van Operatie Steenbreek opgeleverd. Deze opsomming is niet uitputtend en zal de komende jaren steeds langer worden.

Samenwerking extern
Eén van de doelen uit het programmaplan is de samenwerking zoeken met andere organisaties, zodat kennis onderling gedeeld kan worden. Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan de studiedag „Hoe ontstenen we de stad?” welke op donderdag 8 juni as wordt gehouden. Een interessante dag, georganiseerd door onder andere de Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, over de mogelijkheden om burgers te stimuleren om hun tuin te vergroenen en klimaatbestendig te maken