Voorbeeld doet volgen: het GRP

Voorbeeld doet volgen: het GRP

29 februari 2016

Vorig jaar heeft Simon Leertouwer (gemeente Leusden) zijn ervaringen met het zelf schrijven van het GRP én het toepassen van risicogestuurd rioolbeheer, gedeeld met de ambtenaren tijdens een bijeenkomst. Verschillende gemeenten zijn hierdoor geïnspireerd en dat heeft onder andere geresulteerd in een nieuw Water- en rioleringsplan in Renkum. Manon Wille was als eindredacteur betrokken bij het proces en ze heeft kort geleden de prijs van beste raadsvoorstel (voor de vaststelling van het rioleringsplan) in ontvangst mogen nemen (zie foto).

Dynamisch of risicogestuurd rioolbeheer
In navolging van het GRP van Leusden, wil ook Renkum gebruik maken van risicogestuurd rioolbeheer. Hierbij wordt niet gerekend met een vaste vervangingstermijn van de riolering van bijvoorbeeld 60 jaar, maar wordt uitgegaan van de kwaliteit en de noodzaak tot vervanging. Er wordt gekeken naar het relatief gewicht (welke risicofactor is acceptabel) en de restlevensduur (inzichtelijk gemaakt door inspecties). Vooruitlopend op de keuze voor risicofactoren en wegingsfactoren (gepland in 2016) heeft de gemeente Renkum gerekend met 9 km noodzakelijkerwijs te vervangen riool in plaats van bijna 27 km die alleen op basis van leeftijd vervangen zouden moeten worden. Ook de gemeente Nijkerk is momenteel bezig om de restlevensduur van strengen en de weging van de locaties te bepalen, zodat het vGRP geactualiseerd kan worden met behulp van risicogestuurd rioolbeheer.

Projectgroep
Het water- en rioleringsplan in Renkum is tot stand gekomen door een projectgroep, waarin naast gemeentelijke vertegenwoordigers ook het waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd was. De provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel en Vitens hebben als agendalid alle vergaderstukken ontvangen en zijn zonodig bilateraal benaderd. De projectgroep heeft ook de bewoners betrokken bij het tot stand komen van het water- en rioleringsplan. Tijdens een inwonersavond hebben de aanwezige inwoners over diverse thema’s kunnen discussiëren. Dit gesprek is als input voor het water- en rioleringsplan meegenomen. In een latere fase hebben de inwoners terugkoppeling gekregen over hoe hun inbreng verwerkt is in het plan.