Doelstelling

Het doel van het platform is een betere afstemming te realiseren tussen partijen in beleid en uitvoering én in de uitwisseling van kennis en ervaring. Dit geeft hogere kwaliteit en meer efficiency. De scope van de onderwerpen binnen het platform is bewust breed gehouden. Onderwerpen kunnen variëren van riolering, waterketen, Nationaal Bestuursakkoord Water, Ruimtelijke Ordening, natuur, grondwater, wetgeving en de gevolgen hiervan op verschillende overheidsniveaus.

De deelnemers aan het overleg kunnen onderling bepalen welke onderwerpen aandacht behoeven en ook of hier door alle partijen aandacht aan moet worden besteed of dat dit in het kleiner verband van een themagroep gaat gebeuren.

De samenwerking is gericht op ‚winst’ op de volgende vier aspecten (o.a. conform het gestelde in het Bestuursakkoord Water):

  • Kostenbesparingen in de afvalwaterketen
  • Vergroting van de kwaliteit en efficiency van de uitvoering van de beheertaken
  • Vermindering van de personele kwetsbaarheid
  • Vergroting van het innovatievermogen.

 

afvalwaterbeheer