Historie

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) was een stuurgroep Gelderse Vallei actief, waarin verschillende waterpartijen samenwerkten. Tezamen met de sterke signalen vanuit het Rijk voor meer samenwerking op het gebied van water, heeft dit geleid tot de oprichting van het PWVE. In het voorjaar van 2008 is een start gemaakt met het vormen van een platform water. Sindsdien werken de deelnemende gemeenten en het waterschap samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen.

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water heeft het PWVE besloten om de samenwerking een impuls te geven (november 2011) door in een overeenkomst de te halen doelstellingen richting 2020 te benoemen en te concretiseren. In maart 2013 is deze overeenkomst door alle partijen ondertekend en zijn heldere afspraken gemaakt om de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water (o.a. besparing van 12,7 miljoen per jaar op de meerkosten) te halen.

Samenwerkingsovereenkomst PWVE

ondertekening overeenkomst