Visitatiecommissie

Samenwerken in de afvalwaterketen is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. Om te borgen dat er voldoende voortgang wordt geboekt, zijn er afspraken gemaakt. De minister heeft voor de zomervakantie van 2013 een visitatiecommissie aangesteld om te onderzoeken en te rapporteren hoe het met de samenwerking staat in alle 60 regio’s in Nederland.

Voorzitter van de commissie is Karla Peijs, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Op 23 januari 2014 heeft zij bekend gemaakt dat het Platform Water Vallei en Eem definitief behoort tot de Koplopers op het gebied van gezamenlijk waterbeheer.

Op 10 december 2014 heeft Karla Peijs het eindrapport overhandigd aan de Minister. Eindconclusie is dat de de doelstellingen nagenoeg gehaald zullen worden. Het Platform heeft een positieve beoordeling gekregen en wordt door Karla Peijs genoemd als voorbeeld.

De visitatiecommissie gebruikt de website www.samenwerkenaanwater.nl als informatiekanaal.
Download: Eindrapport visitatiecommissie.
Download: Artikel VNG december 2014
Download: 
Voortgangsrapport visitatiecommissie.
Download: interview met Karla Peijs H2O febr 2014
Download: artikel: Het Waterschap maart 2014: Ambitieniveau mag omhoog
Download: artikel: Waterforum 2014: Peijs prikkelt waterketen

Visitatiecommissie bijeenkomst